Kriminal Roman (1...2)
Kriminal Roman Berichte (3)
Kriminal Roman Story (4)
Kriminal Blitz Story (5)

home Österreich

 


Verlag

Walter Peter Wrba, Wien

Erscheinungszeitraum

1952-1953

Format (in cm, L x B)

 

Preis

3,50 Schilling

Umfang

 


1

Grüne Augen

John Foster 

Preis: 3,50 Schilling

 

 größeres
Bild

2

Das Geheimnis des Blumenladens

John Foster

Preis: 3,50 Schilling

 

 größeres
Bild

3

Der Tiger von Long Island

Brent Howart

Kriminal Roman Berichte
Preis: 3,50 Schilling

 

 größeres
Bild

4

Die Stimme aus dem Jenseits

Brent Howart

Kriminal Roman Story
Preis: 3,50 Schilling

 

 größeres
Bild

5

Die Stimme aus dem Jenseits

Brent Howart

Kriminal Blitz Story
Preis: 3,50 Schilling

 

 größeres
Bild